Ageizm - przykłady dyskryminacji ze względu na wiek

Dyskryminację ze względu na wiek określa się jako ageizm (czytaj: “ejdżyzm”). Wynika on z przyjmowania stereotypowych założeń na temat fizycznych lub umysłowych cech osób starszych. O ile temat innego rodzaju dyskryminacji, np. rasizmu, seksizmu czy homofobii, jest dość powszechny w publicznym dyskursie, o tyle nawet sam termin “ageizm” nie jest znany większości społeczeństwa. Jest on niestety bardzo częstą patologią w Polsce. Dla jego lepszego zrozumienia i zwiększenia poziomu świadomości o tym niekorzystnym zjawisku umieszczam poniżej kilka częstych przykładów ageizmu.

AGEIZM - PRZYKŁADY DYSKRYMINACJI ZE WZGLĘDU NA STARSZY WIEK

1. W obszarze ochrony zdrowia:
Odmowa udzielenia świadczeń zdrowotnych (np. diagnostyki, leczenia) ze względu na zaawansowany wiek. Brak dociekliwości klinicznej, tłumaczenie występowania objawów „podeszłym wiekiem”. Uniemożliwienie specjalistycznej diagnostyki. 

2. W obszarze rynku pracy:
Przekonanie, że osoba starsza to gorszy pracownik / dyskryminowanie starszych pracowników. Uniemożliwianie szkoleń. Brak ofert pracy dla seniorów. Zmuszanie do przejścia na emeryturę wbrew woli

3. W obszarze społecznym:
Brak oferty kulturalnej / rozrywkowej dla osób starszych - marginalizacja społeczna. Ignorowanie opinii osób starszych w dyskusji. 

4. W obszarze kontaktów miedzyludzkich:
Zwracanie się do osób starszych per “babciu”, “dziadku”. Nadopiekuńczość - skłonność do wyręczania. Nieuzasadnione przejęcie kontroli nad finansami seniora/ wykorzystywanie ekonomiczne. Przemoc fizyczna wobec osób starszych.

5. W obszarze społecznej percepcji starości:
Funkcjonujący stereotyp osoby starszej jako chorej i niedołężnej. Traktowanie starości jako choroby, a nie naturalnego okresu życia. Wyśmiewanie cech fizycznych i psychicznych występujących częściej w starości.

6. W obszarze przestrzeni publicznej:
Bariery architektoniczne. Nie uwzględnianie możliwych deficytów zmysłów użytkowników.

Mam nadzieję, że powyższe przykłady staną się dobrym pretekstem do dyskusji na temat ageizmu w Państwa środowisku. Jest to mój wkład w kampanię #OldLiveMatter, zapoczątkowaną przez międzynarodowe towarzystwa geriatryczne, której celem jest zwrócenie uwagi na dyskryminację osób starszych.
lek. Piotr Seiffert